miercuri, 21 aprilie 2010

Si aici ... ROST=o=GOLIRE !

~

RUGĂCIUNI (primite):

~

Rugăciunea de Luni

Doamne Iisuse Hristoase, cu adâncă umilinţă recunosc şi mărturisesc, că în toată ziua păcătuiesc contra iubirii Tale Dumnezeieşti. Deci, astăzi, că este luni şi începutul săptămânii, mă rog cu umilinţă îndurării Tale celei mari: iartă-mi păcatele cele de voie şi fără de voie, şi-mi ajută să pun început bun şi să port mai multă grijă de sufletul meu, pentru care ai răbdat atâtea dureri la Sfânta Ta Răstignire!

~
Rugăciunea de Marţi

Doamne, Dumnezeul meu, osândit stau înaintea feţei Tale celei sfinte, şi-mi mărturisesc nevrednicia, neputinţa şi sărăcia mea cea mare.
Pentru această mă rog Ţie:
O, izvor dulce şi noianul îndurării, deschide stavilele cerului şi plouă asupra mea bunătăţile îndurării Tale, pentru ca să pot scoate lacrimi, să plâng, să spăl şi să curăţesc sufletul meu de întinăciunea păcatelor, cu căinţa tare şi adevărată.
Şi ca să-mi dai acest dar, Stăpâne, pun mijlocitor pe Înaintemergătorul Ioan, către care zic: O, învăţătorule al pocăinţei şi mărite Proorocule, care eşti mai mare decât toţi proorocii, precum însuşi Fiul lui Dumnezeu te-a numit în Sfântă Evanghelie, tu care ai arătat poporului pe Stăpânul Hristos, tu care L-ai botezat în Iordan şi ai văzutcerurile deschizându-se, tu care ai auzit glasul Părintelui ceresc şi ai văzut pe Duhul Sfânt ca un porumbel pogorându-se peste El. Rogu-te, ajută-mi cu mijlocirea ta, tu care stai în cer înaintea Judecătorului veşnic, şi fă-L să se îndure de mine, căci ai multă îndrăzneală la iubirea Lui. Întinde mâna aceea cu care L-ai botezat şi strică cugetele mele cele rele şi mă întăreşte să-mi petrec viaţa pe calea cea bună a lui Dumnezeu.
O, Proorocule, luminează-mi mintea cu poruncile Domnului, ca să le ţin minte şi să le păzesc până la sfârşitul vieţii mele. Şi să stai lângă mine în ora morţii mele, să mă duci pocăit înaintea Stăpânului meu, Dumnezeu. Roagă-te încă şi pentru toată lumea, ca Dumnezeu să dea ajutor creştinilor, şi celor vii şi celor adormiţi, să-i odihnească în necazurile cele multe, să le dea toate cele de trebuinţă şi să-i învrednicească Împărăţiei Sale.
Amin.

~
Rugăciunea de Miercuri

Doamne Atotputernice şi Atotîndurate!
Îmi aduc aminte că Te-ai născut Om din Sfântă Fecioară în peşteră şi ai fost vândut cu treizeci de arginţi de ucenicul cel viclean, ca să ne răscumperi pe noi, păcătoşii, de sub puterea diavolului.
Pentru aceasta, Te rog, îndură-Te de mine, păcătosul! Primeşte, Doamne, această mică a mea rugăciune, şi umilită a mea voinţă, că mă întristez pentru că Te-am întristat, şi mă amărăsc pentru că Te-am supărat fără de număr.
La Tine, Prea Bunule Mântuitor, am toată speranţa, şi cred că Tu, care din iubire de oameni ai primit să fii vândut pentru noi, Te vei îndura şi de mine acum, ca să mă mântuieşti de chinurile cele de veci, şi să mă învredniceşti Împărăţiei Tale.
Nu Te depărta de la mine Doamne, şi ajută-mi, ca în toate să fac voia Ta, şi să nu Te mai răstignesc în toate zilele cu faptele mele cele păcătoase, nici să Te batjocoresc cu cugetele mele cele rele, precum făceau iudeii cei necredincioşi în timpul Sfintelor Tale Patimi, ci ca femeia cea păcătoasă să-Ţi spăl picioarele, cu lacrimile ochilor mei, pentru ca să mă învrednicesc a auzi şi eu din Gura Ta cea dulce: Iertate să-ţi fie păcatele...
Amin.
~
Rugăciunea de Joi

Doamne Iisuse Hristoase, Fiule şi Cuvântul lui Dumnezeu Tatăl, care în ziua de astăzi ai luat Cina cea de pe urmă, cu ucenicii Tăi, şi cu mare umilinţă ai spălat picioarele lor, şi ale ucenicului care Te-a vândut! Apoi, luând pâine şi vin în mâinile Tale Cele Sfinte şi binecuvântându-le cu puterea Ta cea Dumnezeiască, le-ai făcut însuşi Trupul şi Sângele Tău, cu care i-ai împărtăşit zicând: 'Luati, mâncaţi şi beţi, că acestea sânt Trupul şi Sângele Meu, pentru ca să se ierte păcatele voastre.' Cela ce tot în ziua aceasta Te-ai înălţat la cer şi ai şezut de-a dreapta lui Dumnezeu, Tatălui Tău, să împărăteşti împreună cu El în veci, ca Unul-Născut Fiul Său preaiubit.
Rogu-Te deci, pentru rugăciunile ucenicilor Tăi, iartă păcatele noastre, ale tuturor, ale celor vii şi ale celor răposaţi. Dă-mi, Doamne, lacrimi fierbinţi, ca să-mi plâng păcatele. Darul Tău cel curăţitor, care a spălat picioarele ucenicilor Tăi, să spele şi să curăţească inima şi sufletul meu, că aşa, cu vrednicie, cu curăţie şi cu umilinţă să mă împărtăşesc cu Sfintele Tale Taine, acum şi în timpul morţii mele, iar în ora despărţirii mele, cu bucurie să se suie sufletul meu la Tine, fără de nici o frică, întrebare sau împiedicare să trec vămile văzduhului, intrând în mărirea Ta cea cerească. Ajută-mi, Doamne, ca să Te măresc în veci, să mă închin Numelui Tău Celui Sfânt.
Amin.
~
Rugăciunea de Vineri

Doamne Iisuse Hristoase Mântuitorul cel dulce al sufletului meu în această zi a Răstignirii Tale pe Cruce ai pătimit şi ai luat moarte pentru păcatele noastre, mă mărturisesc înaintea Ta, cum că eu sunt cel ce Te-am răstignit cu păcatele mele cele multe.
Mă rog însă Bunătăţii Tale celei nespuse, să mă învrednicesti cu Darul Tău, Doamne, ca şi eu să pot răbda pătimi pentru credinţa, speranţa şi iubirea ce le am către Tine, precum Tu Cel îndurat ai răbdat pentru mântuirea mea.
Întăreşte-mă, o, Doamne ca de astăzi înainte să port Crucea Ta cu bucurie şi cu mare căinţă, şi să urăsc cugetele mele şi voinţele mele cele rele. Sădeşte în inima mea întristarea de moartea Ta ca să o simt precum au simţit-o iubita ta Maică, ucenicii Tăi şi femeile purtătoare de mir, ce stăteau lîngă Crucea Ta.
Luminează-mi simţirile cele sufleteşti, ca să se mişte şi să priceapă moartea Ta, precum ai făcut de Te-au cunoscut făpturile cele neînsufleţite, când s-au mişcat la Răstignirea Ta, şi mai vârtos, cum te-a cunoscut tâlharul cel credincios şi pocăit, şi ţi s-a plecat, de l-ai pus în rai. Dă-mi, Doamne, şi mie, tâlharului celui rău, Darul Tău, precum atunci l-ai dat aceluia şi-mi iartă păcatele, pentru Sfintele Tale Patimi, şi cu bună întoarcere şi căinţă mă aşează împreună cu el în rai, ca un Dumnezeu şi Ziditor ce-mi eşti.
Mă închin Crucii Tale, Hristoase, şi pentru iubirea Ta către noi, zic către dînsa:
Bucură-te, cinstită Cruce a lui Hristos, pe care ridicat şi pironit fiind Domnul a mântuit lumea!
Bucură-te, pom binecuvântat, pentru că tu ai ţinut rodul vieţii, care ne-a mântuit de moartea păcatului. Bucură-te, drugul cel tare, care ai sfărâmat uşile iadului.

Bucură-te, cheie împărătească, ce ai deschis uşa raiului.

O, Hristoase al meu răstignit, câte ai pătimit pentru noi! Câte răni, câte scuipări şi câtă ocară ai răbdat pentru păcatele noastre şi pentru a ne da încă pildă de adevărată răbdare în suferinţele şi necazurile vieţii acesteia!
Şi fiindcă acestea ni le trimite Dumnezeu pentru păcatele noastre, ca să ne îndreptăm şi să ne apropiem de El, şi aşa, numai spre folosul nostru ne pedepseşte în această viaţă.
De aceea, rogu-mă Ţie, Stăpâne, ca, la necazurile, ispitele şi durerile câte ar veni asupra mea, să-mi înmulţeşti împreună şi răbdarea, puterea şi mulţumirea, căci cunosc, că neputincios sunt de nu mă vei întări; orb de nu mă vei lumina; legat de nu mă vei dezlega; fricos de nu mă vei face îndrăzneţ; pierdut de nu mă vei cerca; sclav de nu mă vei răscumpăra cu bogată şi Dumnezeiasca Ta putere şi cu Darul Sfintei Tale Cruci, căreia mă închin şi o măresc, acum, şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
~
Rugăciunea de Sâmbată

Doamne Iisuse Hristoase, Judecătorul meu Preadrept! Cunosc că păcatele mele sunt fără de număr. De aceea Te rog în această zi, în care de Iosif şi de Nicodim pus fiind în Mormânt, Te-ai pogorât în iad cu Sfântul şi Îndumnezeitul Tău suflet şi de acolo ai depărtat întunericul cu lumina Dumnezeirii Tale şi ai adus bucurie nespus de mare strămoşilor noştri, căci i-ai mântuit de sclavia cea cumplită şi i-ai suit în rai. Îngroapă păcatele mele şi cugetele mele cele rele şi viclene, ca să piară din mintea mea şi să nu se mai lupte cu sufletul meu.
Luminează întunecatul iad al inimii mele, alungă întunericul păcatelor mele, şi suie mintea mea la cer, ca să mă bucur de Faţa Ta. Aşa Doamne, primeşte umilita mea rugăciune ca o tămâie mirositoare, pentru rugăciunile iubitei Tale Maici, care Te-a văzut pe Cruce pironit între doi tâlhari, şi de durerile Tale cumplite i s-a rănit inima; care împreună cu ucenicii şi cu mironosiţele Te-au pus în mormânt, care a treia zi Te-au văzut înviat din morţi şi la înălţarea Ta Te-a văzut suindu-Te de la pământ la cer, însoţit de Sfinţii Tăi Îngeri.
Îndură-Te, Doamne, şi de cei vii şi de cei răposaţi, pentru rugăciunile Sfinţilor Tăi, către care zic şi eu, nevrednicul:
O, fericiţi servitori ai lui Dumnezeu! Nu încetaţi a vă ruga Lui, ziua şi noaptea pentru noi, nevrednicii, care pururea greşim cu atâtea nenumărate păcate! Mijlociti pentru noi Darul şi ajutorul lui Dumnezeu, pe care nu ştim a-l cere după cuviinţă.
Nu încetaţi a vă ruga, pentru ca prin rugăciunile voastre, păcătoşii să câştige iertare, săracii ajutorul, intristatii mîngîiere, bolnavii sănătate, cei slabi la minte înţelepciune, cei tulburaţi linişte, cei asupriţi ocrotire, şi toţi împreună Darul lui Dumnezeu, spre folosul cel sufletesc, în mărirea lui Dumnezeu Celui în Treime lăudat, Căruia i se cuvine cinste şi închinăciune în veci.
Amin
~
Rugăciunea de Duminică

Ziua Duminicii îmi aduce aminte de Atotputernicia Ta, Stăpâne, cu care ai zidit lumea şi ai răscumpărat pe om.
Ţie deci, iubitorule de oameni, Doamne, mă închin şi-Ţi mulţumesc foarte pentru Darurile cele mari ce ai făcut şi le faci tuturor făpturilor Tale.
Inima mi se bucură şi se desfătează când stau şi cuget cum că numai Tu Însuţi eşti Dumnezeu Atotsfânt, Atotîntelept, Atotputernic, necuprins, încât nici o bunătate şi nici o mărire nu-Ţi lipseşte.
Tu eşti Unul Dumnezeu în Trei Feţe: Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt. Numai pe Tine Te cunosc Dumnezeu adevărat şi Te mărturisesc şi Te măresc, Ţie mă închin şi-Ţi servesc pururea, cu toată inima şi cu toată puterea.
O, Părinte Sfinte, îndură-Te de noi!
O, Binecuvîntat Fiu al lui Dumnezeu, mântuieşte-ne de iad!
O, Duhule Sfinte, dă-mi Darul şi acoperămîntul Tău!
Mult îndurate Stăpâne, rogu-Te, să uiţi păcatele mele cele multe, după mulţimea îndurărilor Tale. Mulţumesc din toată inima pentru bunătălile ce-mi trimiţi în toate zilele, mai vîrtos însă pentru răbdarea Ta cea mare, că nu m-ai pedepsit după mulţimea păcatelor mele, ci aştepţi căinţa mea, ca un iertător Atotbun şi îndurat.
Doamne Iisuse Hristoase, dă-mi Darul, ca să petrec bine şi creştineşte în această săptămână şi să nu mai păcătuiesc Ţie, nici cu cugetarea, nici cu cuvântul nici cu fapta întru mărirea şi onoarea Învierii Tale celei de-a treia zi şi a venirii Duhului Tău Celui Sfânt asupra Apostolilor.
Îndeosebi mă rog pentru ajutorul Tău, Prea Bunule Stapâne, ca să mă cunosc pe mine, să mă căiesc de păcatele mele şi să mă îndreptez cu mărturisirea; iar în ora morţii să fiu aflat pregătit, cuminecat şi cu inimă curată şi să fiu aflat demn de Împărăţia Ta cea veşnică.
Amin.
~
Sfaturi primite de la "prietena":

(1/26/2010 12:19:39 PM):
Singura diferenta intre o zi buna si una proasta e atitudinea ta! Acesta e inceputul unei noi zile. Domnul mi-a dat aceasta zi sa o pot trai cum vreau. Pot sa o risipesc sau sa fac ceva folositor. Ceea ce fac azi e foarte important pentru ca dau in schimb o zi din viata mea. Cand maine va veni, ziua de azi va fi trecuta pentru totdeauna, lasand in locul ei ceea ce eu am facut. Vreau ca ea sa fie un castig, nu o pierdere ...buna, nu rea...un succes, nu un esec, pentru ca sa nu uit pretul pe care l-am platit pentru ea. Fiecare zi e un cadou de la Dumnezeu, si daca viata nu va fi intotodeauna dreapta, nu trebuie sa lasi durerea si greutatile momentului sa-ti otraveasca atitudinea si planurile tale de viitor.
(1/26/2010 12:20:02 PM):
Nu poti niciodata sa castigi daca iti plangi de mila, iar vaicarerile vor alunga oportunitatile de succes. Nu lasa asta sa se intample. Este si o alta cale. Poti sa orbesti daca vezi fiecare zi ca pe celelalte. Fiecare zi e diferita, aducand cu ea ceva unic si minunat. Trebuie doar sa fii atent si sa o observi Numai cand vom intelege ca timpul nostru pe Pamant e limitat si nu avem de unde sa stim cand se termina, vom incepe sa ne traim fiecare zi din plin, ca si cum ar fi singura pe care o mai avem.
(1/26/2010 12:30:04 PM):
In fiecare zi Dumnezeu ne da soarele si un moment in care avem sansa sa schimbam totul... doamne ajuta si ,,sharom,,
~
io_konstant (1/25/2010 3:25:48 PM): o noua oferte pt icoanele applicate: la 3 icoane comandate, a 4 a este gratis. Detalii despre oferta aici:
http://konstantcrestinortodox.blogspot.com/2010/01/noua-oferta-icoane-aplicate.html
Ofera in limita stocului disponibil. Stoc limitat!
Noua oferta icoane aplicate
~
Prima LINIE (13.03.2010.6)

Război întru Cuvânt
CUVIOSUL SERAFIM ROSE DESPRE SEMNUL RACIRII INIMII. Cum “ajuta” galceava teoretica a calendarului la denaturarea credintei
- “Am spus mai înainte că Părintele Serafim nu şi-a schimbat niciodată poziţia de principiu împotriva ecumenismului şi a reformei în Biserică. Totuşi, în ani...
Cu 6 ore în urmă

Stiri Crestine.ro
CHRISTIADA 2010 – 3D Decizia Determina Destinul
- Eram obişnuiţi să citim un anunţ asemănător în lunile toamnei, CHRISTIADA fiind una dintre conferinţele care ne făcea toamna mai frumoasă, şi unul din moti...
Cu 6 ore în urmă

CrestinOrtodox.ro - Articole
Cum procedam cu cersetorii
- Este greu sa-i deosebesti pe cei cu adevarat saraci de cei prefacuti? Ganditi-va ca este mai bine sa dam ajutor celor ce nu-l merita, decat sa nu-l dam c...
Cu 7 ore în urmă

ROMÂNIA, UNEŞTE-TE!
Monitor ortodox – de prin bloguri adunate (14-20 aprilie). - Rugaciunea care tamaduieste un parinte si un popor Dreptul intre iubire si sabie Contra fiarei și cipurilor!…Arh. Arsenie Papacioc Parintele Justin Par...
Cu 7 ore în urmă
Sfantul Efrem Sirul, despre inselaciunea insidioasa a Antihristului si despre durerile cele din urma - * * *Celor ce isi au mintea permanent la lucruri lumesti, macar daca ar si auzi, nu vor crede, si urasc pe cei ce le-ar spune (Sf. Efrem Sirul)* “Eu...
Cu 10 ore în urmă

Pr.CONSTANTIN LUPU-MARINEI - SAVINESTI - NEAMT

I.P.S.Mitropolit Teofan la Săvineşti
- După terminarea Conferinţei preoţilor din protopopiatul Roznov spre seară la ora 18,30 împreună cu credincioşii parohiei ne-am bucurat ca la Înviere, de p...
Cu 11 ore în urmă

"FRATELE CAZACU GHEORGHE IN SLUJBA LUI DUMNEZEU SI FIUL OMULUI:
Nicula
-
Cu 1 zi în urmă

*****Femeia crestin ortodoxa*****
DE LA LUME ADUNATE
- INTERVIU CU DUMNEZEU Am visat ca am avut un interviu cu Dumnezeu. •«Deci vrei sa ai un interviu cu mine?» a întrebat Dumnezeu. •«Daca ai timp…» am raspu...
Cu 4 zile în urmă
Rostul pătimirilor - * * *Păcătoşii nepedepsiţi * *« Atunci vor înţelege, plini de amărăciune, că s-au nimicit toate... * * Însă va fi foarte târziu, mult prea târziu ...
:
~
io_konstant (3/5/2010 9:33:40 PM):
Oferta lunii martie este:
11 lei icoana cu o comanda minima de 3 icoane. Putem realiza aproape orice icoana doriti! http://konstantcrestinortodox.blogspot.com/2010/02/oferta-icoane-aplicate-martie-11-lei.html

PRECIZARE NECESARA !!!
Va iubesc ! Bine ati venit ! Fiti BineCuvantati !
~
* De mai bine de 1/2 an SUNT Clonat ! (Iunie 2009).
Niciunul din Blogurile mele, NU SUNT pe adresa care sa contina www. !!!
* NU sunt raspunzator pentru "activitatea" CLONEI mele !

UMANITAR = Ajutor si Pierdere
~

UMANITAR = Ajutor si Pierdere

Niciun comentariu:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Evanghelia zilei