duminică, 14 martie 2010

PSALTIREA MAICII DOMNULUI ~ 1

*@ 008 @*
~
Sf. DIMITRIE al ROSTOVULUI
PSALTIREA MAICII DOMNULUI

ÎNCHINARE către PREA SFÂNTA NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU

Veniţi să ne închinăm Împărătesei noastre, Născătoarei de Dumnezeu !

Veniţi să ne închinăm Fecioarei Maria, Împărătesei noastre, Născătoare de Dumnezeu !


Veniţi să ne închinăm şi să cădem la însăşi Doamna, Fecioara Maria, Împărăteasa noastră Născătoare de Dumnezeu !


Ne închinăm Ţie, Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, care prin Naşterea Ta, ne-ai arătat nouă Lumina cea adevărată, Împărăteasa cerului şi a pământului, nădejdea celor fără de nădejde. Ajutătoarea celor fără de ajutor, Mijlocitoarea tuturor păcătoşilor. Tu ne acoperă şi ne apără de toate nevoile şi necazurile sufleteşti şi trupeşti şi fii nouă, te rugăm, Apărătoare, cu sfintele Tale rugăciuni !

Ne închinăm prea binecuvântatei tale zămisliri şi naşterii Tale din sfinţii Tăi părinţi, din Ioachim şi Ana ! Te rugăm, Doamna noastră, să ne dai viaţă fără de păcat ca să zămislim şi să naştem roade de pocăinţă !


Ne închinăm, Intrării Tale în Biserica Domnului, Pruncă de trei ani fiind şi Te rugăm, Lumina noastră, să ne faci, cu rugăciunile Tale, Biserică a Duhului Sfânt !

Ne
închinăm Bunei Tale Vestiri, Prea Curată Fecioară de Dumnezeu Născătoare, când prin lucrarea Sfântului Duh, la Glasul Arhanghelului, ai zămislit Cuvântul Tatălui şi Te rugăm, Lumina noastră, să ne binevoieşti nouă, celor deznădăjduiţi, - mântuirea !

Ne
închinăm Naşterii Tale, Când L-ai întrupat şi L-ai născut pe Hristos, Mântuitorul lumii, şi ai devenit astfel, Maica lui Dumnezeu Cea slăvită şi prea înălţată de toată făptura, şi te rugăm, lumina noastră, Fă-te tuturor Maică Milostivă acum şi în veacul viitor !

Ne
închinăm curăţiei Tale, Ţie, Ceea ce eşti neîntinată, fără sminteală, fără pieire, Prea Curată - şi Te rugăm, Lumina noastră curăţeşte-ne de toată spurcăciunea trupului şi a duhului, cu rugăciunile Tale !

Ne
închinăm şi cinstim durerile Tale, pe care le-ai răbdat în vremea patimilor de bună voie ale Fiului Tău, când s-a împlinit proorocia lui Simeon, căci prin însuşi sufletul tău a trecut sabia şi Te rugăm, Lumina noastră, de durerile trupeşti şi sufleteşti, izbăveşte-ne !

Ne
închinăm Ţie, Doamnă aducându-ne aminte de bucuria Ta pe care ai avut-o în vremea învierii Fiului Tău şi Te rugăm, Lumina noastră, să ne adormi patimile noastre cele trupeşti, cu ajutorul Tău !

O, Preasf
ântă Împărăteasă Născătoare de Dumnezeu, primeşte această mică rugăciune şi o du Fiului Tău şi Dumnezeului nostru, ca să ne mântuiască şi să ne lumineze, pentru Tine, sufletele noastre !

Privind la chipul T
ău Prea Sfânt, ca şi cum Te-am vedea cu adevărat pe Tine Însăţi, Născătoare de Dumnezeu, cu credinţă şi cu dragoste şi din toată inima cădem şi ne închinăm în faţa Celui ce este mai înainte de veci, în faţa Pruncului pe Care Îl ţii în braţele Tale, în faţa Domnului nostru Iisus Hristos !

O, Preasf
ânta noastră Doamnă, Împărăteasa Cerului, prea slăvita Stăpână Fecioară Născătoare de Dumnezeu, adevărata mângâiere a tuturor întristaţilor, viaţa şi învierea tuturor celor ce nădăjduiesc spre Tine !

Apleac
ă, o, Doamnă ! Prea curatele Tale urechi spre rugăciunea noastră pe care Ţi-o aducem noi, nevrednici robii Tăi !

O, Maica noastr
ă Milostivă ! Arată mila Ta spre noi care suntem plini de întristare şi ne aflăm pururea în păcate şi nu ne dispreţui pe noi, mult păcătoşii robii Tăi !

O, Maica noastr
ă prea frumoasă ! Tu eşti pricinuitoarea tuturor bunătăţilor, învierea muritorilor şi izbăvirea celor pierduţi ! Primeşte această nevrednică rugăciune a robilor Tăi căzuţi mai mult păcătoşi, în acest ceas de amară plângere şi dureroasă cerere, căci îndrăznim acum a grăi către Tine, Prea Sfântă Doamnă Împărăteasă Născătoare de Dumnezeu, această rugăciune şi chemare plină de bucurie, zicând împreună cu îngerii: Născătoare de Dumnezeu, fecioară, bucură-Te, Marie Cea plină de Dar, căci ai zămislit cu trup pe Fiul lui Dumnezeu. Bucură-Te, căci Tu L-ai purtat la sânul tău ! Bucură-Te, că Tu L-ai născut ! Bucură-Te, că Tu L-ai hrănit ! Bucură-Te, că Lui I s-au închinat magii ! Bucură-Te, că pe Hristos, în biserică, după trei zile L-ai aflat. Bucură-Te, că Hristos a înviat din morţi şi S-a înălţat la cer ! Bucură-Te, că Tu Însăţi ai fost luată la cer ! Bucură-Te, că ai întrecut pe îngeri cu fecioria şi pe sfinţi, cu slava. Bucură-Te că Tu faci pace pe pământ ! Bucură-Te, că locuitorii cerului, toţi Îţi sunt ascultători ! Bucură-Te, că Tu poţi să ceri tot ce vrei de la Fiul Tău, Hristos, Dumnezeul nostru, Bucură-Te, că Tu Te-ai învrednicit să fii aproape de Sfânta Treime !

Bucur
ă-Te, că eşti mama oamenilor înrăiţi care aleargă la Tine cu credinţă; Bucură-Te, că bucuria Ta în veci nu se sfârşeşte !

Bucur
ă-Te, cea plină de Dar, Domnul este cu Tine !

O, Prea Sf
ântă Doamnă, Stăpână Fecioară Născătoare de Dumnezeu ! Primeşte nevrednica noastră rugăciune şi păzeste-ne de moarte năpraznică şi dă-ne Pocăinţă, înaintea sfârşitului nostru !
~
UpDate din 17.03.2010.3~7:15 AM
~
http://www.youtube.com/watch?v=Kh_NXcalFq4

~
Mulţumesc YouTube ! Mulţumesc Autorului şi tuturor celor care AU Contribuit !
Mulţumesc lui Dumnezeu pentru Nemărginita Sa Bunătate !

Cântarea 986 din "Să Cântăm Domnului", scrisă de fratele Traian Dorz de la Oastea Domnului, cântată de surorile şi fraţii din Galaţi.

Versuri:

Iisuse, Bunul meu Păstor şi Prietenul meu Tare,
mi-ai fost de-atâta ajutor în greaua strâmtorare!
Când diavolul dorea să-mi ia tăria din credinţă,
Tu mi-ai scăpat viaţa mea din marea suferinţă.

Iisuse, Bunul meu Păstor venit din Slava sfântă,
Te chem cu glasul rugător, Tu bine-mă-cuvântă.
Să fiu cu Tine tot mereu, luptând cu eul firii,
sfârşind cu bine drumul greu şi sfânt al mântuirii.

Iisuse, Bunul meu Păstor, cu Tine am viaţă,
Tu-mi eşti şi scut, şi ajutor când cel rău vine-n faţă.
O, fii naintea mea mereu, nu mă lăsa-n furtună
şi fă-mă fiu lui Dumnezeu şi vrednic de cunună.
Category: Music
Tags:
~
http://www.youtube.com/watch?v=j92TWgGxv10

Mulţumesc YouTube ! Mulţumesc Autorilor şi tuturor care au contribuit !
Mulţumesc Ţie Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu !
Cred întru unul Dumnezeu, Tatăl Atotţiitorul, Făcătorul cerului şi al pământului, al tuturor celor văzute şi nevăzute.

Şi întru unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut, Carele din Tatăl S'a născut mai înainte de toţi vecii. Lumina din lumina, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut nu făcut; Cel de o fiinţă cu Tatăl, prin Carele toate s'au făcut.

Carele pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire S'a pogorât din ceruri şi S'a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Maria Fecioara, şi S'a făcut om.

Şi s'a răstignit pentru noi în zilele lui Ponţiu Pilat şi a pătimit şi S'a îngropat.

Şi a înviat a treia zi, după Scripturi.

Şi s'a suit la ceruri şi şade de-a dreapta Tatălui.

Şi iarăşi va să vină cu slavă, să judece vii şi morţii, a Cărui Împărăţie nu va avea sfârşit.

Şi întru Duhul Sfânt, Domnul de viaţă făcătorul, Carele de la Tatăl purcede, Cela ce împreună cu Tatăl şi cu fiul este închinat şi slăvit, Carele a grăit prin prooroci.

Întru una, sfântă, sobornicească şi apostolească Biserică.

Mărturisesc un Botez, întru iertarea păcatelor.

Aştept învierea morţilor.

Şi viaţa veacului ce va să fie. Amin

Category:
Education
Tags:

~
am "observat" o adresa: http://www.youtube.com/user/FromDacia, sau FromDacia
FromDacia acum să văd dacă RĂMÂNE după "Publicaţi Postare"~ a rămas !
~
Cornelius,
închis la 17.03.2010.3~9:09 AM
*@ 008 @*

4 comentarii:

DoarATAT spunea...

Bună Ziua !
~
De-a lungul textului am întâlnit câteva "zone" mai dificile; la una chiar ... am intervenit !
SOLICIT AJUTOR !
~
Ex:
"Primeşte această nevrednica rugăciune a robilor Tăi căzuţi mai mult păcătoşi, în acest ceas de amară plângere şi dureroasă cerere, căci..." ESTE ... neclară, în două locuri:
1) (... rugăciune a robilor Tăi) căzuţi mai mult păcătoşi ... AICI probabil ar fi trebuit să fie O VIRGULĂ, chiar două:
... căzuţi, mai mult păcătoşi
sau
... căzuţi, mai mult, păcătoşi
aici NU am schimbat Nimic ... nu m-am hotărât CE !
2) "în acest ceas de amară, plângere şi dureroasă cerere, căci ..." AM ÎNLOCUIT PRIN:
"în acest ceas de amară plângere şi dureroasă cerere, căci...", DAR, probabil că "mergea" şi:
"în acest ceas de amară, plânsă şi dureroasă cerere, căci...". TREBUIE RESPECTAT înţelesul din Textul Original !
provizoriu - dar având ACEASTĂ Atenţionare ! - varianta publicată de mine !!!
Dacă cineva ARE textul original, şi îl poate traduce personal ... îl rog SĂ MĂ Atenţioneze asupra variantei corecte !
~
Cornelius,

DoarATAT spunea...

15.03.2010.1~6:58 AM
Bună Ziua !
~
Textul mai are, pentru mine, zone neclare.

"Bucură-Te, că eşti mama oamenilor înrăiţi care aleargă la Tine cu credinţă; Bucură-Te, că bucuria Ta în veci nu se sfârşeşte !"

Prima parte, evident, NU trebuie citită "ad literam", deoarece NU este vorba despre "MAMĂ" sub aspect fizic ! Ci, desigur, că este CA O Mamă ... acelor care...CU CREDINŢĂ de "rezolvare...a STĂRII lor...ÎNRĂITE", aleargă spre "Vindecare" !
DE CE...NU...DIRECT...la Domnul Nostru Iisus Hristos ?! AŞA cum însuşi Mântuitorul ... precizează ??!
Câţi dintre NOI, copii fiind şi ŞTIINDU-NE...vinovaţi de "o năzbâtie"...nu am ALERGAT spre MAMĂ (CARE ... ne iartă "orice"...aproape...fără Judecată, fără "bătaie" !?) ??
Iar ... MAMA ... ne "punea...O VORBĂ Bună" !!
~
Partea a doua (semnalată), şi anume: "Bucură-Te, că bucuria Ta în veci nu se sfârşeşte !" ... este "AD LITERAM"...nefirească! Dacă cineva, aflat deja...într-o stare (de bucurie !), este solicitat...să ÎNTRE...în acea stare, presupune...că de fapt NU SE AFLĂ ÎN ACEA Stare!
Şi "atunci" ... despre CE ... este vorba ?
Observăm, în primul rând, CONTINUITATEA şi CONTEXTUL ... întregii "formulări" !
Cele două părţi ale Frazei, NU pot fi despărţite din cadrul contextului ! Cele două Propoziţii AU LEGĂTURĂ (continuitate) între ele!

Maica Domnului, deşi este TRISTĂ, ÎNDURERATĂ ... de "năzbâtiile...NOASTRE",...
Se VA BUCURA (la "cerere"= încredinţarea noastră),
De O BUCURIE...PERMANENTĂ ~ a SOLUŢIONĂRII pozitive din partea Mântuitorului, "La Vorba BUNĂ" (multele...!) puse (Primite...apoi...date spre "Judecată !") în SARCINA ... FIULUI lui Dumnezeu !
NOUĂ ne este TEAMĂ să ADRESĂM DIRECT ... spre Obţinerea Mântuirii, apelând la Născătoarea de Dumnezeu ... pentru "îndulcirea" CAUZEI Noastre!
~~~
"comentariul" fiind prea lung, este compus din doua parti !
~
Cornelius,

DoarATAT spunea...

Continuarea "comentariului":
~
Deşi STAREA de Tristeţe şi Îndurerare ESTE "continuată" de permanentele noastre "Căderi în Păcat"...noi DEJA, păcatele noastre "ADUSE" Maicii Domnului...în alte "rânduri"...LE "Vedem rezolvate !" prin :"Bucuria Ta în veci nu se sfârşeşte"...deoarece..."ACELEA" NE-AU FOST Iertate !!!
~
~
Vă ROG acum:
CÂŢI dintre dumneavoastră, încredinţaţi CĂ FAC ... O FAPTĂ BUNĂ, UN "dar din INIMĂ", spre o persoană dragă ... NU s-au aflat, MĂCAR o dată, ÎN Faţa UNUI REFUZ, mai mult chiar, A Unei Supărări ... pricinuite TOCMAI de "FAPTA noastră de Iubire" ??
Câţi dintre NOI...NU şi-au dat "seama" de multe alte asemenea "situaţii NECONFORME...vrerii noastre" !!??
Undeva...pe "traseu"...SE "Strecura" PĂCATUL !!
Undeva, poate CHIAR DE LA ÎNCEPUT, "Fapta BUNĂ" era însoţită ... de INTERES, Mândrie, Făţărnicie, SCOP ASCUNS ... şi ... ATÂTEA altele, CARE ... O Murdăreau, O Întorceau "PE DOS" !!
Noi PĂCĂTUIM permanent ... ORI DE CÂTE ORI ... UITĂM de Dumnezeu ! ĂSTA ESTE Păcatul Biblic PRINCIPAL !
~
"NOI" (doar UNII !!) ... care ... mai mereu, UITĂM de Dumnezeu, punându-ne PE NOI în PRIM PLAN ... "stăm MEREU în ... starea de PĂCAT", deşi uneori ... suntem "ASCULTĂTORI", sunterm "CREDINCIOŞI", suntem "IUBITORI DE OAMENI", suntem ÎN Voia lui Dumnezeu UNEORI !
Dar, în PĂCAT ... SUNTEM ... mai MEREU !
~
iar EU ... DoarATAT : abia am început SĂ CRED !
Eu "simt" CĂ NU ESTE Suficient...SĂ CRED !
Vă ROG să mă AJUTAŢI !
Cine nu-i ASCULTĂTOR ... începe "Să Calce în Străchini !" Nu-i suficientă ... ASCULTAREA !
~
În "Liceu" ... "am PRIMIT" sfat:
*: "Finalul încununează Opera !"
...deci important este SFÂRŞITUL !
Dar..."vorbim" de sfârşitul CARE ÎNCUNUNEAZĂ ! ... şi nu orice ... ci Opera = VIAŢA !

Eu CRED că, deşi "am început...cu stângul" ... Singurul meu INTERES...ESTE : Dumnezeu !

Dumnezeu ŞTIE !

~
15.03.2010.1~8:28 AM
Cornelius,

DoarATAT spunea...

8:37 AM
~
Mai am DOUĂ neclarităţi:

"Bucură-Te, cea plină de Dar, Domnul este cu Tine !"
Nu ştiu ce reprezintă "...plină de Dar ...", "eu" fiind "obişnuit" cu formularea ... "Har" !!

"Primeşte nevrednica noastră rugăciune şi păzeşte-ne de moarte năpraznică şi dă-ne Pocăinţă, înaintea sfârşitului nostru !"
DE CE să "consider" ... "nevrednica noastră rugăciune" ??? NU (numai) Rugăciunea "este ... nevrednică" !
Această SOLICITARE este cauzată de NEVREDNICIA noastră, ÎN General ! Deci...în "particular"...NICI SĂ NE...RUGĂM ... nu ştim !
~
8:45 AM
Cornelius,

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Evanghelia zilei